ДГ 133 "Зорница"
Детска градина в град София, район Изгрев

Административни услуги

Административни услуги - 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022г.) параграф 5 се извършва промана на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и  детски градини, считано от 01.04.2022г.